Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w sposobach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean Najistotniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Wdrożenie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność ocenienia, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.